Patvirtinti apie 2,3 ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detaliojo plano sprendiniai planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 2,3 HA TERITORIJOS PRIE MOZŪRIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. liepos 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG286736:
1. T v i r t i n u apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detalųjį planą sklype (kadastro Nr. 0101/0167:475) inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – pakeisti sklypo naudojimo paskirtį į kitą, padalyti sklypą į du, nustatyti atskirųjų želdynų teritorijų (žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti), rekreacinių teritorijų (žemės sklypai, skirti trumpalaikiam poilsiui), bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ar kitus galimus žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-262). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,                                                                 Lina Koriznienė
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas

Nuoroda :

2,3 Mozuriskiu tvirt