Patvirtinti apie 4,5 ha teritorijos prie Salininkų g. 251b Naujininkų seniūnijoje detaliojo plano sprendiniai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 4,5 HA TERITORIJOS PRIE SALININKŲ G. 251B NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. liepos 17 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG285808:
1. T v i r t i n u apie 4,5 (keturių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos prie Salininkų g. 251B, Naujininkų seniūnijoje detaliojo plano sprendinius, kurių tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisėms į žemę atkurti, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-964). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas