Patvirtintos Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19, 20, 26 ir 28 punktais, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriumi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. posėdžio Nr. 41 protokolinį nutarimą dėl Vilniaus administracijos suformuotų dešimt architektūros taisyklių taikymo, detalizavimo ir plėtojimo:
1. T v i r t i n u Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad esant Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių ir aukštesnės galios teisės aktų nuostatų prieštaravimui, taikytini aukštesnės galios teisės aktai.
3. S i ū l a u:
3.1. šiuo įsakymu patvirtintas Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisykles (toliau – Taisyklės) taikyti vertinant statybos projektų architektūrinius ir urbanistinius sprendinius ir rengiant projektinių pasiūlymų rengimo užduotis bei peržiūrint tvirtinti teikiamų projektinių
pasiūlymų sprendinius;
3.2. taikant Taisykles, atsižvelgti į konkretų atvejį (situaciją), statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, numatomų statinių aukštį, žemės sklypo užstatymo intensyvumą ir tankį, galimą užstatymo tipą ir kitus parametrus, įvertinti, jog projekto sprendiniai neprivalo
pažodžiui atitikti visų Taisyklėse išdėstytų rekomendacijų;
3.3. tais atvejais, kai projekto sprendiniai neatitinka Taisyklių nuostatų, pateikti pagrindimą, jog tuo konkrečiu atveju Taisyklių laikytis netikslinga ar neįmanoma dėl objektyvių aplinkybių, bei parinkti tinkamas kompensacines priemones.
4. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajam architektui:
4.1. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Taisyklės;
4.2. vadovautis Taisyklėmis vykdant miesto vyriausiojo architekto funkcijas bei suteiktus įgaliojimus;
4.3. vertinti šio įsakymo 3.3 papunktyje nurodytų kompensacinių priemonių taikymo tinkamumą;
4.4. supažindinti su šiuo įsakymu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinius ir Savivaldybės kontroliuojamas įmones;
4.5. Taisyklių taikymo praktiką konkretizuoti rengiant atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Šiuos klausimus ir atsakymus skelbti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Patvirtintos arch taisykles