Patvitrintas teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3609) detaliojo plano koregavimas (skl. Žemojoje g. 141, statinių statybos zonos ir ribos keitimas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR STRIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO NR. 193 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. balandžio 21 d. Nr. A30-1177

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u apie 29,6 (dvidešimt devynių ir šešių dešimtųjų) ha ir 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3609), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1407, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 193 (kadastro Nr. 0101/0157:321) Žemojoje g. 141, Naujosios Vilnios seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė