Patvirtintas teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinių sklypuose Nr. 6-1 (Knypavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:317) ir Nr. 6-2 (Knypavos g. 6, kadastro Nr. 0101/0167:320) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ČEKONIŠKIŲ, GELEŽIŲ IR VARNĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 6-1 (KNYPAVOS G. 8, KADASTRO NR. 0101/0167:317) IR NR. 6-2 (KNYPAVOS G. 6, KADASTRO NR. 0101/0167:320) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 1  d.   Nr. A30-676/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG134152:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu
    Nr. 1-259 „Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinių sklypuose Nr. 6-1 (Knypavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:317) ir Nr. 6-2 (Knypavos g. 6, kadastro Nr. 0101/0167:320) koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-413). Pagrindinis brėžinys pridedamas. tekstas su brėžiniu
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut