Pavesta parengti atnaujintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio  14 d.  Nr.   30-832/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 1-252 „Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 30-2834/19 „Dėl pavedimo organizuoti Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesą“:

 1. T v i r t i n u Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programą (pridedama).
 2. N u s t a t a u, kad keičiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą būtina vadovautis keitimo tikslais ir uždaviniais, nurodytais 1 punkte patvirtintoje programoje.
 3. P a v e d u:

3.1. Vyriausiojo miesto architekto  skyriui organizuoti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procedūras;

3.2. Vyriausiojo miesto architekto  skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 14d.

įsakymu Nr. 30-832/20

 

 

Planavimo darbų programa

SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KEISTI

 

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros  specialusis planas, keičiantis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

 1. Planuojamos teritorijos plotas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – specialusis planas) keitimas planuojamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.  Infrastruktūros plėtra savivaldybių sutarimu gali būti suplanuota bendrame, tai yra kelių savivaldybių parengtame geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane arba atskiruose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose.

 3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 1. Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrius.
 2. Planavimo rengėjas: Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“.
 3. Planavimo pagrindas:

6.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

6.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. 1-252 ,,Dėl vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

6.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 30-2834/19 ,,Dėl pavedimo organizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procesą“.

 6.5. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

 1. Planavimo tikslas: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
 2. Planavimo uždaviniai:

8.1.atnaujinti viešojo vandens tiekimo teritorijas brėžinyje pažymint teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementus ir individualų vandens išgavimą ir (ar) individualų nuotekų šalinimą, nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas;

8.3.nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones;8.4.įvertinti galimą poveikį Neries upės baseino Vilniaus vandenvietėms Astravo atominės elektrinės avarijos atveju bei parengti saugaus geriamojo vandens tiekimo vartotojams schemas;

8.6.nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

8.7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas.

9.Tyrimai: atliekami įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra nepakankami.

10.Galimybių studijos: nerengiamos.

 1. SPAV reikalingumas: SPAV procedūras vykdomos įstatymų numatyta tvarka.
 2. Specialiojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 3. Specialiojo plano koncepcijos rengimas: rengiama, parengiant dvejas alternatyvas.
 4. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.
 5. Viešumo užtikrinimas: specialiojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 6. Planavimo terminai: specialiojo plano keitimas vykdomas iki 2021 m. balandžio 1 d.
 7. Derinimo procedūra: specialųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 8. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Pakeistas dokumentas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai, kurie rengiami ant naujausio georeferencinių duomenų rinkinio GDR10LT ir skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio masteliu M1:20 000–M1:50 000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

 

pavedimas+keisti+nuoteku+spec+plana2020.docx