Priimtas sprendimas dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Jočionių g. 55 SPAV rengimo privalomumo

Informuojame apie Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, papildant sklypo Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų žemės naudojimo būdu bei nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento išvadą.

 

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A30-1545/19 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą ir papildyti sklypo Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų žemės naudojimo būdu bei nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus“.

 

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el.p. [email protected].

Plano iniciatorius: UAB „Liepvita“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., LT-13279, Nemėžio sen., Vilniaus raj., tel. 8 5 232 3984, el. p. [email protected].

SPAV atrankos dokumento rengėjas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 2728334, el. p. [email protected].

Projekto vadovė: Eleonora Grablevskienė, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 2728334, el. p. [email protected]

 

Planuojama teritorija: Apie 26,3 ha teritorija apimanti Jočionių g. 55 sklypą (kad. Nr. 0101/0067:34) ir greta esančią teritoriją tarp gatvių raudonųjų linijų.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais:

  • papildyti sklypo Jočionių g. 55 (kadastro Nr. 0101/0067:34) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdą (P) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu (K);
  • planuojamoje teritorijoje numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius, nustatyti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

 

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir SPAV subjektų atrankos vertinimo išvadomis 2020 m. kovo 19 d. raštu Nr. A51-40230/20(3.3.16.1E-AD24) priėmė sprendimą neatlikti tolimesnių SPAV procedūrų.

Su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti pas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, skiltyje „Miesto plėtra“, „Teritorijų planavimo viešumas“ dalyje, su sprendimo motyvais, kurių pagrindu nuspręsta neatlikti tolimesnių SPAV procedūrų galima susipažinti internetu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus paslaugų teikėjų (teritorijas kuruojančių specialistų) el. adresais.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
UAB Atamis
[email protected]
Į 2020-01-20 raštą Nr. A50-2104/20
Kopijos
Aplinkos apsaugos agentūrai
[email protected]
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentui
[email protected]
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
[email protected]
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Vilniaus skyriui
[email protected]
DĖL AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO
SPRENINIŲ KOREGAVIMO, PAPILDANT SKLYPO JOČIONIŲ G. 55 ŽEMĖS
NAUDOJIMO BŪDĄ KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDU
BEI NUSTATANT TERITORIJOS NAUDOJIMO IR TVARKYMO REGLAMENTUS
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATLIKIMO
Pranešame, kad teritorijų planavimo dokumento organizatorius išnagrinėjo Jūsų 2020-01-16
raštą Nr. S-20/61 (registracija 2020-01-20, Nr. A50-2104/20) „Dėl detaliojo plano koregavimo
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento išvados pateikimo“ (Toliau – Raštas)
ir pateiktą informaciją. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašu, atsižvelgdami į Jūsų Rašte pridėtas SPAV subjektų išvadas ir motyvus:
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-12-27 atrankos išvada Nr. (30.2)-A4E-6896 – SPAV
neprivalomas;
2. Nacionalinio visuomenės ir sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamento 2020-01-10 išvada Nr. (10-11 14.3.8 E)2-1172 – SPAV
neprivalomas;
3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-12-17 išvada
Nr. (4)-V3-1481 (7.23) – SPAV neprivalomas;
4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2019-12-09
išvada Nr. (12.53.-V)2V-3138 – SPAV neturi būti atliekamas.
Elektroninio dokumento nuorašas
Išvados motyvuotai įvertintos ir priimtos.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, kaip teritorijų planavimo dokumento organizatorius
priimame sprendimą, kad Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių
koregavimo, papildant sklypo Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų
žemės naudojimo būdu bei nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, SPAV
dokumentas nebus rengiamas.
Informuojame vertinimo subjektus apie priimtą galutinį sprendimą ir visuomenę.
PRIDEDAMA. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Aukštųjų
Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, papildant sklypo
Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų žemės naudojimo būdu bei
nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl
vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma ir išvados, 8 lapai.
Administracijos direktorius Povilas Poderskis