Planuojama urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas žemės naudojimo paskirtis ir kitus reglamentus dalinamame sklype (kadastro Nr. 0101/0167:668)

SKELBIMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 11, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 4 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u rengti apie 3,93 (trijų ir devyniasdešimt trijų šimtųjų) ha teritorijos, pažymėtos raidėmis ir skaičiais 1-14 (pagal pridedamą schemą), Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiame plane patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, detalųjį planą, kurio tikslai – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:668), nustatyti jo paskirtį ir naudojimo būdą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus gyvenamųjų ir susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros objektų statybai vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (reg. Nr. 2718).

Planavimo iniciatorius – Danuta Dovgerd, Genrik Dovgerd Užubalių g. 42 Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:668), nustatyti jo paskirtį ir naudojimo būdą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus gyvenamųjų ir susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros objektų statybai vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (reg. Nr. 2718).

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo rengimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo: K. Buivydas tel. 85 211 2753, karolis.buivydas@vilnius.lt arba poskyrio vedėjas V. Kondratas tel. 85 211 2754, vytautas.kondratas@vilnius.lt). Pasiūlymai teikiami – Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 3,93 ha teritorija pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, Pilaitės seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie3,93 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

5. Planavimo pagrindas: Danutos Dovgerd ir Genrik Dovgerd 2016-08-10 prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:668) ir nustatyti jo paskirtį ir naudojimo būdą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus gyvenamųjų ir susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros objektų statybai vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (reg. Nr. 2718).

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.

8. Papildomi reglamentai: nėra.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 2019 m. rugsėjo mėn.

17. Derinimo procedūra: derinimą atlikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis