Pradedama rengti „Teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano“ sklypo Nr.1 (kadastro Nr. 0101/0024:418) korektūra

Pradedama rengti „Teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano“ sklypo Nr.1 (kadastro Nr. 0101/0024:418) korektūra. Planavimo pagrindas : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. rugsėjo 19d. įsakymasNr. 30-2784 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano sprendinius“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015m.sausio 22d. įsakymasNr. 30-187„Dėl administracijos direktoriaus 2014 rugsėjo 19 įsakymo Nr. 30-2784 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano sprendinius“ papildymo“ , 2015 metų vasario 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-100/15(3.1.36-AD4). Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,LT- 09601 Vilnius, kodas 188710061, tel. (8-5) 2112234. Planavimo iniciatorius: UAB „Timidus“, kodas 300514168, Ąžuolyno g. 7, LT-07196 Vilnius, tel. (8-5) 2786170. Plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Šv.Ignoto g. 5, 18p/d, LT-01144, tel./faks. (8-5) 2611115, el.p. smartas@smartas.lt. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, koreguoti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2008-12-03 sprendimu Nr. 1-738 patvirtinto teritorijos prie Nemenčinėspl. 4 detaliojo plano sprendinius, keičiant sklypo (Nr. 1) Nemenčinės pl.4 (kad. Nr. 0101/0024:418) naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių namų ir bendrabučių teritorijos (G2) naudojimo būdą bei užstatymo intensyvumą iš 3 į 1,6, tikslinant kitus statybos reglamentus ir užstatymo zoną. Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22d. įsakymu Nr.30-187. SPAV neprivalomas. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Koncepcijos rengimas: detaliojo planavimo koncepcija nerengiama. Derinimo procedūra: detaliojo plano korektūrą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.