Pradedamas rengti apie 0,4 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 0,4 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,4 ha dydžio teritorija prie Vaidilutės gatvės. Sklypas (kadastro Nr. 0101/0011:225), sklypas Vaidilutės g. 45 (kadastro Nr. 0101/0011:214), sklypas Vaidilutės g. 47 (kadastro Nr.0101/0011:217), sklypas (kadastro Nr. 0101/0011:215)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Nustatyti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:225) naudojimo paskirtį, būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-17 įsakymas „Dėl leidimo rengti apie 0,4 ha teritorijos prie Vaidilutės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2472/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-825.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Antakalnio seniūnijoje adresu Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-825.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ