Pradedamas rengti Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 119 ir Nr. 116 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060382) sprendinių koregavimą sklype Nr. 119 (Prašiškių g. 35, kadastro Nr. 0101/0101:105) ir Nr. 116: nekeičiant žemės sklypo Prašiškių g. 35 paskirties ir naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant suplanuotą sklypą Nr. 116, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,16 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 4,3 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-09 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 119 ir 116“ Nr. A30-4073/21
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-182.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Verkių seniūnijoje adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-182.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa