Pradedamas rengti „Apie 2,15ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detalusis planas“

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Pradedamas rengti „Apie 2,15ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detalusis planas“.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-29 įsakymas Nr.30-2550.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti nustatant sklypų tikslinę paskirtį – kita, naudojimo būdus – gyvenamosios teriotorijos (G), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), naudojimo pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1), susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių (I2) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-456 nuostatomis – SPAV nerengiamas. Vadovaujantis „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.987 nuostatomis – SPAV atranka neatliekama.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222 el.p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas: SĮ “Vilniaus planas”, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, projekto vadovas Vladas Treinys, tel. 2112448, el.p.: [email protected].