Pradedamas rengti apie 2,4 (dviejų ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Liškiavos gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1–16, detalusis planas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pradedamas rengti apie 2,4 (dviejų ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Liškiavos gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-16, detalusis planas.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Su šiuo įsakymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė J. Bernatavičienė, tel. 8 (5) 2112756).

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 2,4 HA TERITORIJOS PRIE LIŠKIAVOS GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Organizuoju apie 2,4 (dviejų ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Liškiavos gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-16, detaliojo plano rengimą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

4. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 30-2271 „Dėl pavedimo organizuoti apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detaliojo plano rengimą“.

Administracijos direktorė