Pradedamas rengti „Apie 26,16ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Pradedamas rengti „Apie 26,16ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-12 įsakymas Nr.30-1079.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą bei žemės sklypų paėmimą visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir eksploatuoti), numatant konkrečios vietos motyvuotą pagrindimą, patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir ribas. Detaliuoju planu keičiami Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (reg. Nr. 490) sprendiniai. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-456 patvirtintu „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, bus atliktos SPAV atrankos procedūros. Apie priimtą SPAV atrankos išvadą bus paskelbta atskiru pranešimu.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir (ar) plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222 el.p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas: SĮ “Vilniaus planas”, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, projekto vadovas Vladas Treinys, tel. 2112448, el.p.: vladas.treinys@vplanas.lt.