Pradedamas rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-742).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Skersinės g. 56 (kadastro Nr. 0101/0004:1147) 0,6 ha, Skersinės g. 58 (kadastro Nr. 0101/0004:1459) 0,3044 ha, Skersinės g. 60 (kadastro Nr. 0101/0004:1466) 0,4032 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:419) 1,4555 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:416) 1ha, valstybinės žemės plotai. Visa planuojama teritorija apie 5,83 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-01 įsakymas „Dėl leidimo rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-3159-22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-08-03 Nr. A615-170/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: „Quinary urbana“ MB, P. Žadeikos g. 12-14, LT-06320 Vilnius, tel. (+370) 611 16985, el. p. info@quinary.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo sklypus, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, padalinti ir suformuoti žemės sklypus, tarp jų valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti bei prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, suformuoti žemės sklypą gyvenamajam pastatui adresu Skersinės g. 54, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į BAJ-11-7 (Mažo užstatymo intensyvumo) ir BAJ-11-8 (Miškų ir miškingų teritorijų) funkcines zonas.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.vilnius.lt; http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-742).

Nuoroda:

Isakymas_programa_schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ