Pradedamas rengti apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalus planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJOS PLANAVIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-2645(2015-07-31) pradedamas rengti apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalus planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033.

Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 865025838.

PV A.Smaliukas.

Planavimo tikslas: Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos(G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I1), bendro naudojimo teritorijos (B), visuomeninės teritorijos (V), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialiniai infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui bei želdynų plėtrai.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios, apie kurio vietą ir datą bus pranešta.