Pradedamas rengti Informacija apie pradedamą rengti Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu ir pasiūlymų teikimo tvarką

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101:0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu. 2022-05-03 Nr. A30-1839/22.
Detaliojo plano planuojamos teritorijos adresas: Karaliaučiaus g. 23, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:2140) ir Pervalkos g. 7, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:1162).
Detaliojo plano planavimo tikslai/uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069349) sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu: prie sklypo Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) prijungti sklypą Pervalkos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0167:1162), nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą; numatyti įvažiuojamuosius kelius į sujungtus sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Detaliau žr. su šiuo skelbimu teikiamame įsakyme ir teikiamoje planavimo darbų programoje koreguojamo detalioje planavimo dokumentui rengti (2022-05-03 Nr. A30-1839/22).
Papildomi detaliojo plano planavimo tikslai/uždaviniai: Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų
sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą. Detaliau žr. su šiuo skelbimu teikiamame įsakyme ir teikiamoje planavimo darbų programoje koreguojamo detalioje planavimo dokumentui rengti (2022-05-03 Nr. A30-1839/22).
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. nr.: 852112000, el. paštas:
savivaldybe@vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius. Kontaktinis tel.nr.: 862066000, el.paštas: donatas@archicom.lt

Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Teikti pasiūlymus detaliojo plano koregavimui galima visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki rengimo pabaigos, t.y. detaliojo plano sprendinių viešinimo (pasiūlymus bus galima teikti ir viešo susirinkimo metu). Apie sprendinių viešinimą ir jų viešinimo tvarką, bei datą visuomenė bus informuota atskirai, pagal teisės aktuose nustatytą tvarką.
Pasiūlymus galima teikti:
– rengėjui: UAB „Archicom“ įmonei ir projekto vadovui Paštu adresu: , Antakalnio g. 48A-205, LT-10304, Vilnius. Arba elektroniniu paštu: donatas@archicom.lt. Susiekti galima ir telefono numeriu: 862066000.
– organizatoriui: Vilniaus miesto savivaldybės direktorei. Paštu adresu: Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Arba elektroniniu paštu: savivaldybe@vilnius.lt. Susisiekti galima ir telefonu numeriu: 852112000. Tinklapio adresas: www.vilnius.lt.
Pasiūlymų įvertinimas: Pateikti pasiūlymai bus įvertinti (arba argumentuotai atmesti), į juos atsižvelgiant bus atlikinėjami detaliojo plano koregavimo sprendiniai, kurie vėliau bus viešinami visuomenei. Apie sprendinių viešinimą ir jų viešinimo tvarką, bei datą visuomenė bus informuota atskirai, pagal teisės aktuose nustatytą tvarką.

Nuoroda:

3.-9961

SKELBIMAS

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ