Pradedamas rengti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilnelės g. 30

Informuojame, kad pradedamas rengti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilnelės g. 30 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: parengti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Vilnelės g. 30 (kadastro Nr. 0101/0060:105) nustatant sodybinio užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,0370 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-06-15 įsakymas Nr. A30-1649/20 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Vilnelės g. 30“. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-44.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Programa

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-44.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

 

 

 

PV Asta Kariniauskienė