Pradedamas rengti Mykolo Lietuvio ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio G. 6A (kadastro Nr.0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (Kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g. 407A (Kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1876) teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 26,16 ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti (registro Nr. T0084999)

Planuojamos teritorijos aprašymas: 2,1848 ha teritorija, esanti prie Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvės: sklypai Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g.  407A (kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklypas (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklypas (kadastro Nr. 0101/0100:1876) iš vakarų ribojama Ukmergės g., iš pietų – Mykolo Lietuvio g., iš rytų – detaliuoju planu suformuotas ir raudonųjų linijų apribotas inžinerinės infrastruktūros koridoriaus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: teritorijų planavimo inicijavimo sutarties pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A30-1195/20 „Dėl apie 26,16 ha teritorijos detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00084999) sprendinių koregavimą sklypuose Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g. 407A (kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1876): sujungti ir perdalyti sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties ir naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, intensyvumą, statinių aukštį ir kitus) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,1848 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-30 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Mykolo Lietuvio ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio g. 6A (kadastro Nr.0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g. 407A (kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1876) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2281/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-532.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Fabijoniųkių seniūnijoje adresu S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-532.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa

Programa

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ