Pradedamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad pradedamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,5827 ha.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vilmestos projektai“.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2016-03-10 iki 2016-03-25, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518, skyriaus vedėja D. Eidukonytė, tel. 2112750).

`

1.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 6,3 (šešių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 6, detalusis planas. Į planuojamą teritoriją patenka žemės ūkio paskirties sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:189, Nr. 0101/0167:193, Nr. 0101/0167:194, Nr. 0101/0167:1374), Platiniškių k., Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje ir laisva valstybinė žemė.

Planavimo iniciatorius – V. Kaukėnas, Ž. Vilčinskas

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

2.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 7,2 (septynių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24, detalusis planas. Į planuojamą teritoriją patenka žemės ūkio paskirties sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:1250, Nr. 0101/0167:1004, Nr. 0101/0167:1006, Nr. 0101/0167:1007, Nr. 0101/0167:1296), Platiniškių k..

Planavimo iniciatorius – G. Vorobjovas, D. Anforavičius, J. Zenovič, M. Jakeliūnas, A. Petkus, I. Fridman, Z. Chveduk, I. Radzevičienė, K. Radzevičius, H. Černiauskienė, D. Stanislovaitienė, S. J. Stanislovaitis, A. Ramšas, I. Ramšienė, I. Gelumbauskaitė, A. Leonavičius, A. Prokopavičius, A. V. Spioch, B. Vasilevskis, T. Rapkauskas

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 649 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.1 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

L. Adžgauskienė, 2112518
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas kadastro Nr. 0101/0167:2774, Karaliaučiaus g. 26, Pilaitės seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 0,5827 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Vilmestos projektai“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 26, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: pastatų aukštų skaičius, pastatų ir automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: reikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518