Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Pradedamas rengti projekto ,,Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ PLĖTROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMO PLANĄ
Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių
infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo
pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“
geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų
inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių
infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano
planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“
geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano
planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8
5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių
departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p.
valdas.breskis@sumin.lt, skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p.
vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603
Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo
departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p.
kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280,
el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p.
z.grabauskas@atamis.lt
Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto
„Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos
projektu.
Planavimo tikslai:
– nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
– numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas
šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr.
S-NC-00-19-12):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas,
vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami
raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo
susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.