Pradedamas rengti sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Gelvadiškių g. 24 inicijavimo pagrindu

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO GELVADIŠKIŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE GELVADIŠKIŲ G. 24 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u keisti sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 30-1672 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Gelvadiškių g. 24 inicijavimo pagrindu: papildyti sklypo naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, pakoreguoti esamo servituto ribas ir kitus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Isakymas