Pradedamas rengti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0007:2513) detalusis planas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: UAB „Šindrona“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: rengti apie 19,9 ha sklypo (kadastro Nr. 0101/0007:2513) detalųjį planą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į du sklypus, teisės aktų nustatyta tvarka paversti atidalijamo sklypo, kurio projektuojamas plotas apie 0,8 ha, miško paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas apie 19,9 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-06-17 įsakymas „Dėl leidimo rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0007:2513) detalųjį planą inicijavimo pagrindu “ Nr. A30-2206/21
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-524.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Antakalnio seniūnijoje adresu Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-524.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS