Pradedamas rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Antakalnio g. 138 inicijavimo pagrindu

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0024:247) ANTAKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ANTAKALNIO G. 138 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. liepos     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) Antakalnio g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Antakalnio g. 138, detaliajame plane pažymėtame Nr. 2, inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo ribų, dydžio ir naudojimo paskirties pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

ANTAKALNIO 138 ĮSAKYMAS

ANTAKALNIO 138 Programa