Pradedamas rengti Sklypo prie Laisvės pr. ir A. J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected],  www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: UAB „Realtrust investicijos“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Inicijuoti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano (registro Nr. T00061099), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-52 „Dėl sklypo prie Laisvės pr. ir A. J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą: keisti žemės sklypo plotą ir ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotus pagal pridedamą schemą bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į KAR-13-1 funkcinę zoną. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,2 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-20 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo prie Laisvės pr. ir J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano keitimą “ Nr. A30-249/22
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-180.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Karoliniškių seniūnijoje adresu Loretos Asanavičiūtės g. 20, LT 04303 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-180.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa