Pradedamas rengti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimas

Pradedamas rengti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimas. Ter. plotas – 0,4051 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-02-29 įsakymas Nr. A30-613 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimą“, 2016-03-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-614/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: atlikti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į visuomeninės paskirties teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „MMC projektai“, Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, tel. (8 5) 212 759.

Planavimo rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius. Tel. (8 5) 233 4112, faksas (8 5) 231 0258, el. p. info@balticengineers.com, tinklapis www.balticengineers.com.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-02-29 įsakymu Nr. A30-613 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimą“.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo procedūra: viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta. Informacija apie parengto pakoreguoto detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarką bus pateikta papildomai.

Rengimo etapai: detaliojo plano koregavimas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais. Derinimo procedūra – detalusis planas derinamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

Rengimo terminas: 2016 m. I – 2016 m. IV ketvirtis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Detaliojo plano rengimo etape bus atliekamos SPAV atrankos procedūros. Planavimo iniciatorius parengęs SPAV atrankos dokumentą, pasikonsultavęs su vertinimo subjektais ir priėmęs sprendimą privaloma ar neprivaloma atlikti vertinimą, apie tai informuos visuomenę teisės aktuose nurodytose informavimo priemonėse.

Informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis 2016-03-31 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A72-614/16(3.1.36-TD2) p. 4.5 dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo dokumentų – plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos (bus paskelbta papildomai). Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius, bendradarbiaudamas kartu su planavimo organizatoriumi, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsako raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie detaliojo plano koregavimą, prašome, kreiptis į teritorijų planavimo dokumento rengėją ar planavimo iniciatorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.