Pradedamas rengti Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ir 151 inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Baltic Realty Investments“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Detaliojo plano koregavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, keisti sklypų ribas ir plotus, patikslinti servitutų poreikį, patikslinti sklypų naudojimo būdus; detaliojo plano sklypus Nr. 128, 129, 130, 132 ir 133 sujungti į vieną ir nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; detaliojo plano sklypus Nr. 124 ir 125 sujungti į vieną ir nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; detaliojo plano sklypus Nr. 131 ir 134 sujungti į vieną ir nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą; nustatyti reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,5 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 36,1 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-24 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ir 151 inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-323/22
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-250.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Panerių seniūnijoje adresu Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-250.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa