Pradedamas rengti sklypų Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 0101/0167:1142) 

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI SKLYPŲ PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 1 IR NR. 2 (KADASTRO NR. 0101/0167:1142)  KOREGAVIMAS

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

programa

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-100 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypų Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir    Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas (padalijant esamą sklypą), nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 0,3486 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-12-16 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Plytinės detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-3725. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-5.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta tvarka.

 

Su planavimo drabų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-5.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Apie parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.