Pradedamas rengti sklypų Vilkeliškių k. (kad. Nr. 0101/0167:71ir kad. Nr. 0101/0167:268) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano keitimas

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI SKLYPŲ VILKELIŠKIŲ K. (KADASTRO NR. 0101/0167:71 IR NR. 0101/0167:268) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KEITIMAS

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:0653, Nr. 0101/0167:0654, Nr. 0101/0167:0655, Nr. 0101/0167:0934 ir Nr. 0101/0167:0936) žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, visuose planuojamos teritorijos sklypuose nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei rekreacinės teritorijos naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų. Planuojamos teritorijos plotas 1,28 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-06-11 įsakymas „Dėl leidimo keisti sklypų Vilkeliškių k. (kadastro Nr. 0101/0167:71 ir Nr. 0101/0167:268)“ Nr. 30-1333/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-298.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

 

Su planavimo drabų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-298.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Apie parengto detaliojo plano viešo susirinkimo vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.

 

 

 

 

 

ė