Pradedamas rengti skypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3, LT-09308 Vilnius, tel. (8 521) 12 000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: http://www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p.  g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. A30-1853/21 „Dėl  leidimo koreguoti sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinius iniciavimo pagrindu“. Planavimo iniciatoriaus prašymas.

Planavimo darbų programa: (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-326):

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Slucko g. 8 (kadastro Nr. 0101/0032:720), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

Teritorijų planavimo rūšis: Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – detalusis planas.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,3830 ha.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2545V „Dėl sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055533) sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8, kadastro Nr. 0101/0032:720) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statinių statybos zoną, pastatų aukštį (neviršijant 23 m), užstatymo tankį (neviršijant 70 proc.), užstatymo intensyvumą (neviršijant 2,0), servitutų vietą ir plotus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi planavimo reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

SPAV reikalingumas: neprivalomas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo – UAB CityForm LT aukščiau nurodytais kontaktais (kontaktinis asmuo – Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p.: g.ratkute@cityform.lt) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriuje, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius.

Neatitinkant planuojamai  teritorijai  kvartalo  apibrėžties,  papildomai  nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Prašome pasiūlymo kopiją pateikti plano rengėjui, aukščiau nurodytais kontaktais.