Pradedamas rengti Teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-624)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-624)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas (kadastro Nr. 0101/0078:832), plotas 0,2487 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,34 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. A30-1513/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (34 HA SKLYPO) EIŠIŠKIŲ PL. 127 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,34 HA TERITORIJOJE PRIE P. SKARDŽIAUS GATVĖS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kareivių g. 19-137, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 235 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056213) sprendinius 0,34 ha teritorijoje prie Prano Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0078:832) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti didžiausią leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną ir ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į UŽU-3-2 – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos – funkcinę zoną.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-624).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-624), Vilniaus m. savivaldybės Naujininkų seniūnijoje.

Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Isakymas+ir+darbu+programa

schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ