Pradedamas rengti Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101/0151:0003) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detalusis planas (reg. Nr. T00073459)

Planuojamos teritorijos aprašymas: 1,2537 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0151:0003), esantis Barsukynės g. 57, Vilnius

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-2783 „Dėl teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00073459) sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101:0151:0003): nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties padalinti žemės sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 1,2537 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-18 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101/0151:0003)“ Nr. A30-681/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-474.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Antakalnio seniūnijoje adresu Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-474.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

PLANAVIMO+DARBŲ+PROGRAMA_Elektroninio+dokumento+nuorašas

9707

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ