Pradedamas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 17, detalusis planas

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 17, detalusis planas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 8,18 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A30-1839 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 20, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2016 m. rugpjūčio 10 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1253/16 (3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano (reg. Nr. 2718) sprendinius nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, nustatyti kraštovaizdį tausojančius teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Išsaugoti istoriškai susiformavusią kelių sistemą. Gatves derinti prie reljefo, vengiant ilgų tiesių linijų. Teritorijoje draudžiama: naikinti ar žaloti reljefo formas, įrengti naujus didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius, sausinti ar kitaip keisti pelkes ir jų apypelkius.Nestatyti sublokuotų pastatų, daugiabučių. Laikytis kitų Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatytų reikalavimų. 
Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2527.

Planavimo iniciatoriai: Aleksandr Kucharev, Natalija Marcinkevičienė, Vera Marcinkevičienė, Albertas Marcinkevičius, Vitalijus Marcinkevičius, Valerij Maksimovič, Liucija Ugarenko, Bronislav Mackevič, Rafalas Maksimovičius, Vilma Stasiulienė, Kristina Simonovič. Kontaktinė informacija: adresas Platiniškių g. 10, Vilnius, tel. +37065058541, el. p: k.simonovic@vrku.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „RV architektų studija“, įmonės kodas 300538856, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius, tel.: 85 2121634. Informaciją teikia projekto vadovas Vaidas Šeibokas, tel. +37069813100, el. p.: vaidas.seibokas@yahooo.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūros : bendra tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu bus paskelbta atskirai.


PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. A30-1839

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 8,18 ha. teritorija Pilaitės seniūnijoje, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į 17 funkcinę zoną.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 8,18 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Aleksandr Kucharev, Natalija Marcinkevičienė, Vera Marcinkevičienė, Albertas Marcinkevičius, Vitalijus Marcinkevičius, Valerij Maksimovič, Liucija Ugarenko, Bronislav Mackevič, Rafalas Maksimovičius, Vilma Stasiulienė, Kristina Simonovič.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano (reg. Nr. 2718) sprendinius nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, nustatyti kraštovaizdį tausojančius teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Išsaugoti istoriškai susiformavusią kelių sistemą. Gatves derinti prie reljefo, vengiant ilgų tiesių linijų. Teritorijoje draudžiama: naikinti ar žaloti reljefo formas, įrengti naujus didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius, sausinti ar kitaip keisti pelkes ir jų apypelkius. Nestatyti sublokuotų pastatų, daugiabučių. Laikytis kitų Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatytų reikalavimų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: planuojant naujų statinių statybą ar sodybų kūrimą turi būti atliekamas poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys