Pradedamas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24, detalusis planas

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24, detalusis planas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 7,2 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A30-3818 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2016 m. gruodžio 19 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2146/16 (3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, laikytis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio specialiuoju planu nustatytų kraštovaizdį tausojančių teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2527.

Planavimo iniciatoriai: Genadijus Vorobjovas, Dainius Anforavičius, Julija Zenovič, Martynas Jakeliūnas, Ainis Petkus, Inesa Fridman, Zbignev Chveduk, Inga Radzevičienė, Kastytis Radzevičius, Halina Čemiauskienė, Daiva Stanislovaitienė, Saulius Jonas Stanislovaitis, Arūnas Ramšas, Inga Ramšiene, Indrė Gelumbauskaitė, Andrius Leonavičius, Aleksas Prokopavičius, Ana Vasilevska Spioch, Bronislavas Vasilevskis, Tomas Rapkauskas. Kontaktinė informacija: adresas Jurgio Matulaičio a. 7-10, Vilnius, tel. +37069841745, el. p: daiva@rusnevilla.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „RV architektų studija“, įmonės kodas 300538856, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius, tel.: 85 2121634. Informaciją teikia projekto vadovas Vaidas Šeibokas, tel. +37069813100, el. p.: vaidas.seibokas@yahooo.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūros : bendra tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu bus paskelbta atskirai.

PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. A30-3818

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 7,2 ha. teritorija Pilaitės seniūnijoje, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 24.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 7,2 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: G. Vorobjovas, D. Anforavičius, J. Zenovič, M. Jakeliūnas, A. Petkus, I. Fridman, Z. Chveduk, I. Radzevičienė, K. Radzevičius, H. Černiauskienė, D. Stanislovaitienė, S. J. Stanislovaitis, A. Ramšas, I. Ramšienė, I. Gelumbauskaitė, A. Leonavičius, A. Prokopavičius, A. V. Spioch, B. Vasilevskis, T. Rapkauskas

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, laikytis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio specialiuoju planu nustatytų kraštovaizdį tausojančių teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentų.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis