Pradedamas rengti Teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 6, detalusis planas

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu sudalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą. Planuojamos teritorijos plotas apie 6,3 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-01-15 įsakymas Nr. A30-133 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą, patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 6, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-16-59.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijoje adresu Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-16-59.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Planavimo+programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ