Pradedamas rengti teritorijos Pagubės g. 63 (kadastro Nr. 0101/0001:1) detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos Pagubės g. 63 (kadastro Nr. 0101/0001:1) detalusis planas (toliau – detalusis planas). Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 30-666 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Pagubės g. 63 planavimo procesą ir rengti detalųjį planą“, 2014 m. birželio 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1078/14(3.1.36-AO4). Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222 el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Mindaugo g. 24, 03215 Vilnius, tel. 8 (5) 210 3745, faks. (8 5) 213 8345, www.kam.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo. Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-666. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.D1-456 patvirtintu Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, bus atliktos SPAV atrankos procedūros. Apie priimtą SPAV atrankos išvadą bus paskelbta atskiru pranešimu. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai