Pradedamas rengti Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 08 d. įsakymas Nr. A30-2027/21 ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43a inicijavimo pagrindu“
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, El. paštas [email protected]
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: [email protected], projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslai: koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypų ribų, naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-21-344)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui arba iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr.K-VT-13-21-344) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Pastaba: Apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.

Nuoroda:

Pagridninis+brezinys