Pradedamas rengti Teritorijos prie Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detalusis  planas (reg. Nr. T00054556)

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 „Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinių koregavimą sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801): padalyti žemės sklypą (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801), nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais ši teritorija yra funkcinėje zonoje PLY-11-1 „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona“
Planuojamos teritorijos plotas 0,2594 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 1,88 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-12 įsakymas Nr. A30-1440/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801)“
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-501.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijoje adresu Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-501.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ