Pradedamas rengti Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950, sprendinių koregavimo įsakymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad inicijavimo pagrindu pradedamas rengti Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950, sprendinių koregavimas. Planuojamos teritorijos plotas 2.134 ha.

Planavimo iniciatorius – UAB „Eriadas“.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2016-05-30 iki 2016-06-10, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano SPRENDINIUS inicijavimo pagrindu

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas kadastro Nr. 0101/0068:2189, Lietaus g. 12 ir sklypas kadastro Nr. 0101/0068:2188, Lietaus g. 14, Lazdynų seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2.134 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Eriadas“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

8. Papildomi reglamentai: pastatų aukštų skaičius, teritorijos viešųjų erdvių, poilsio aikštelių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518