Pradedamas rengti Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti užstatymo intensyvumą, pakoreguoti užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 0,1079 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-02-07 įsakymas Nr. A30-272/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu“. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-203.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-203.

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.