Pradedamas rengti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimo organizavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 59 (KADASTO NR. 0101/0100:1825) IR NR. 81 (PAVILNIONIŲ G. 25, KADASTRO NR. 0101/0100:199) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimą tikslu sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės
paskirties teritorijos žemės naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Pradedamas rengti gabijos Ukmerges