Pradedamas rengti Vilniaus šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas (koregavimas)

PRADEDAMAS RENGTI VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMAS

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016m. vasario 8d. įsakymas Nr.30-232 „Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Atnaujinti Specialųjį planą, atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei apsaugai svarbius veiksnius.

Organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2000, faks. 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio vedėjas K.Karosas tel. 211 2178, kestutis.karosas@vilnius.lt; Miesto plėtros departamentas, tel. 211 2527, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt

Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;

Projekto trukmė: 2016-02 – 2017-02

Informaciją apie rengiamą „Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą“ teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka:

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 30-232

VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

I. ENERGIJOS RŪŠIES NAUDOJIMO ŠILDYMUI SPECIALIOJO PLANO PAKEITIMO ATNAUJINIMO PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. 1-1200 ,,Dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano pakeitimo tvirtinimo“.

6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“.

7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-283 „Dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano atnaujinimo“.

8. Galiojantys ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

II. ORGANIZATORIUS

9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2000, faks. 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

III. PLANUOJAMA TERITORIJA

10. Apie 40000 (keturiasdešimt tūkstančių) ha – visa Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

11. Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas) yra savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

IV. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

12. Atnaujinti Specialųjį planą, atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius.

V. PLANAVIMO PROGRAMA

13. Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

14. Parengiamajame etape planavimo organizatorius:

14.1. viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl Specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą;

14.2. prieš pradedant rengti Specialųjį planą, parengia planavimo sąlygas, vadovaudamasis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262, nustatyta tvarka;

14.3. sudaro sutartį su Specialiojo plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas.

15. Rengimo etapas:

15.1. esamos būklės įvertinimo stadija:

15.1.1. Vilniaus miesto šilumos ūkio esamos būklės analizė ir įvertinimas;

15.1.2. aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir specifika);

15.1.3. esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti analizė ir įvertinimas;

15.1.4. parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonos, privatūs ir valstybiniai miškai, gamtinės kliūtys;

15.2. bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje nustatomi šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai ir galimybių įvertinimas, atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros;

15.3. sprendinių konkretizavimo stadija:

15.3.1. parengiami konkretūs sprendiniai planuojamai šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrai;

15.3.2. parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai;

15.3.3. atliekamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymas į šilumos vartotojų teritorijas;

15.3.4. Specialiojo plano zonose nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus šilumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius naudojančius įrenginius, skirtus šilumos ir karšto vandens gamybai;

15.3.5. Specialusis planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) ir grafinė dalis (brėžiniai);

15.3.6. grafinė dalis rengiama Miesto plėtros departamento kartografinių duomenų pagrindu, mastelis M 1:20000.

16. Baigiamajame etape Specialusis planas:

16.1. viešinamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo bei Visuomenės informavimo nuostatų reikalavimais;

16.2. derinamas Teritorijų planavimo komisijoje, sudarytoje pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

16.3. tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

16.4. tvirtinimas ir registruojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

________________________