LEIDIMAS KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263), P. VAIČAIČIO G. 29 (KADASTRO NR. 0101/0008:1262) IR P. VAIČIAČIO G. 35 (KADASTRO NR. 0101/0008:1363) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

„DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263), P. VAIČAIČIO G. 29 (KADASTRO NR. 0101/0008:1262) IR P. VAIČIAČIO G. 35 (KADASTRO NR. 0101/0008:1363)  INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

2023 m. birželio 23 d. Nr.      30-1504/23

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

1. L e i d ž i u  koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00061422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1808 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro                            Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263), P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) ir P. Vaičaičio g. 35 (kadastro Nr. 0101/0008:1363) inicijavimo sutarties pagrindu.

2. N u s t a t a u  šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: sujungti ir padalyti ir/ar atidalyti žemės sklypą P. Vaičaičio g. 35, padalytas ir/ar atidalytas žemės sklypo dalis prijungti prie žemės sklypų P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktorius

Adomas Bužinskas

 

įsakymas Elektroninio+dokumento+nuorašas