Pradedamas rengti žemės sklypų A. Stulginskio g. 4 ir A. Smetonos g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 30-1347 „Dėl žemės sklypų A. Stulginskio g. 4 ir A. Smetonos g. 7 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslai – suformuoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį ir pertvarkyti sklypus sujungimo būdu.

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 17 punktu, kuriame numatyta, kad projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip ir atsižvelgiant į tai, kad ŽPDRIS pasirinkus tikslą – suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus, pasirinkti kitų tikslų nėra galimybės, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas bus rengiamas analogine (spausdintine) forma ir visi veiksmai, susiję su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu, derinimu ir tvirtinimu atliekami naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki ŽPDRIS sistemos įdiegimo (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu ir pan.).

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2464.