Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-506)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-506)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos  2022-05-02 įsakymas Nr. A30-1790/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą; suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-506).

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Įsakymas+ir+darbų+programa