Pradedamas rengti Žvėryno detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lenktojoje g. 23 (kadastro Nr. 0101/0031:328) inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lenktojoje g. 23 (kadastro Nr. 0101/0031:328) inicijavimo pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-851

Planuojamos teritorijos adresas, plotas: Žemės sklypas Lenktoji g. 23 (kadastro Nr. 0101/0031:328), plotas 0,091 ha.

Nagrinėjama teritorija: Planuojama teritorija neatitinka teritorijos apibrėžimo, todėl yra nustatoma nagrinėjama teritorija. Nagrinėjama teritorija atitinka kvartalo apibrėžimą, iš pietų ribojama Lenktosios g., iš rytų – Sakalų g., iš vakarų – Kęstučio g., iš šiaurės – Sėlių g.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-09-20 Nr. A30-3537/22. „Dėl leidimo koreguoti žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Lenktojoje g. 23 (kadastro nr. 0101/0031:328) inicijavimo pagrindu“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono detaliojo plano patvirtinimo”, sprendinius sklype Lenktojoje g. 23 (kadastro Nr. 0101/0031:328) inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Detaliau žr. su šiuo skelbimu teikiamame įsakyme ir teikiamoje planavimo darbų programoje koreguojamo detalioje planavimo dokumentui rengti (2022-09-20 Nr. A30-3537/22).
Papildomi planavimo uždaviniai: Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, el. paštas: [email protected].
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ARCHICOM, Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), LT-10304, Vilnius. Kontaktinis tel. 8 (620) 66000, el. paštas: [email protected].
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Viešai skelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir koregavimo darbų programos.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Su rengiamu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2022-12-15 iki detalaus plano rengimo viešinimo procedūros pabaigos UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., kontaktinis tel. nr. 8 (620) 66000 ir su detalaus plano ruošimo eiga – www.tpdris.lt sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-851).
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: nuo 2023-05-11 iki 2023-05–25 imtinai UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205 (2 aukštas, K3), Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., kontaktinis tel. nr. 8 (620) 66000 ir Žvėryno seniūnijos patalpose, adresu Sėlių g. 39, Vilnius.
Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas ne vėliau kaip nuo 2023-05-11 bus patalpinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir TPDRIS sistemoje Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-851).
Sprendinių vieša ekspozicija vyks: nuo 2023-05-11 iki 2023-05–25 imtinai Žvėryno seniūnijos patalpose, Sėlių g. 39, Vilnius ir pas plano rengėją darbo metu. Su sprendiniais galima bus susipažinti interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-851).
Pasikeitus susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu laikotarpiui, informacija apie naują viešinimo procedūrų laiką bus pranešta atskirai.
Viešas svarstymas: Siekiant sudaryti galimybę dalyvauti kuo didesnei suinteresuotų asmenų grupei, viešas susirinkimas įvyks 2023-05-25 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
http://detalusplanas-lenktoji23.zoomtv.lt.

Pasikeitus viešojo svarstymo datai ir laikui, informacija apie naują viešojo svarstymo laiką bus pranešta atskirai.
Pasiūlymų teikimo tvarka dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą rengimo ir susipažinimo su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos (pasiūlymus bus galima teikti ir viešo susirinkimo metu). Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pateikti pasiūlymai bus įvertinti (arba argumentuotai atmesti), į juos atsižvelgiant bus atlikinėjami detaliojo plano koregavimo sprendiniai, kurie vėliau bus viešinami visuomenei.
Pasiūlymus galima teikti:

– Rengėjui: UAB ARCHICOM paštu, adresu Antakalnio g. 48A-205, LT-10304, Vilnius arba el. paštu [email protected]., tel. nr.: 8 (620) 66000.

– Organizatoriui: Vilniaus miesto savivaldybės direktoriui paštu, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius arba el. paštu [email protected], tel. 8 5 2112616. Tinklapio adresas: www.vilnius.lt.

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-851).

Nuoroda:

Įsakymas+užduotis+planas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ