Pradedamas rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas prie pastatų Latvių g. 20 ir Latvių g. 20A inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojama teritorija: laisva valstybinė žemė prie pastatų Latvių g. 20 ir Latvių g. 20A, Žvėryno sen., plotas 0,14 ha;
Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Kęstučio, Latvių, Vytauto ir D.Poškos gatvėmis.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 8615 69141, el. paštas: matriumas@gmail.com
Detaliojo plano koregavimo tikslai: suformuoti žemės sklypą ties pastatais Latvių g. 20 ir Latvių g. 20A, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A30-5022/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius prie pastatų Latvių g. 20 ir Latvių g. 20A inicijavimo sutarties pagrindu“
Keičiami galiojančiame detaliajame plane nustatyti reglamentai (išskyrus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315.1 ir 315.2 papunkčiuose nurodytus atvejus): galiojantys sprendiniai nustato galimą užstatymo tankį – 40 proc., statinių aukštį – 2-3 aukštai.
Papildomi planavimo uždaviniai: vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingi.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.
Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu galima: Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) Reg. Nr. K-VT-13-23-31, Žvėryno
seniūnijos skelbimų lentoje, Sėlių g. 39-42, Vilnius.
Apie parengtus detaliojo plano koregavimo sprendinius, galimybę su jais susipažinti ir viešojo susirinkimo laiką ir prisijungimo nuorodą bus informuojama papildomai.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas_A30-5022_22

Schema_10597

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ