Pradedamas rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361) ir Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas (registro Nr. T00054357)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361), Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius žemės sklypuose Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361), Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0031:361 ir kadastro Nr. 0101/0031:153), nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Planuojamos teritorijos plotas 0,1776 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 0,6 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-06 įsakymas Nr. A30-1348/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Stirnų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0031:361) ir Stirnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0031:153) inicijavimo sutarties pagrindu“
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-398
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Žvėryno seniūnijoje adresu Sėlių g. 39, Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-398.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas_programa