Pradėtas apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių Tvenkinių detaliojo plano sklypo Nr. 13 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 15 HA TERITORIJOS TARP JUSTINIŠKIŲ GYVENAMOJO RAJONO IR BUIVYDIŠKIŲ TVENKINIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 13 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-788/20 „Dėl apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sklypo Nr. 13 (Mozūriškių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:4484) sprendinius inicijavimo pagrindu – padidinti statybos zoną ir užstatymo tankį.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos Darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

15ha