PRADĖTAS RENGTI APIE 1,4 HA TERITORIJOS PRIE LIEPŲ GATVĖS GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJOJE DETALUSIS PLANAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 1,4 HA TERITORIJOS PRIE LIEPŲ GATVĖS GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO RENGIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u apie 1,4 (vieno ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Liepų gatvės Grigiškių seniūnijoje detaliojo plano rengimą (schema pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano tikslai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisėms į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį, nustatyti teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo reglamentą, reikalingus servitutus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus.
  3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Liepu g